E-SHOP MIMO PROVOZ
Cena Datum

Obchodní podmínky

Při registraci jsou ceny na celém eshopu o 5% nižší.

 Dodávky a doprava
 
Seznam zboží na stránkách www.sale-fashion.cz, je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
 
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
 
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 
Zrušení objednávky
 
1.Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
 
2.Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. 
 
Zaslání zboží
 
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
 
Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
 
Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České a Slovenské republiky formou  balíku české pošty.
 
Způsob uhrazení ceny za zboží
Zásilky na území ČR:
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Poštovné za balík českou poštou 110 Kč nebo kurýrní službou je 99,- Kč. Pokud si zákazník objedná zboží a platit bude převodem na účet je cena balíku 80,- Kč.
Zboží zasílané dobírkou na Slovensko poštovné je 140,- Kč.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
 
Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
 
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
 
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 
Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.
 
Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Výměna nepoškozeného a nenošeného zboží možná do 14ti dnů od převzetí, poštovné si hradí zákazník sám.
 
Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 
Postup reklamace:
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.sale-fashion.cz, domluví se telefonicky na čísle 774 052 029 na postupu reklamace.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
 
Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
 
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@sale-fashion.cz . Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
 
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.
 
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.
 
Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
 
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.edhardy-olomouc.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
 
Pravidla používání
 
Jak nakupovat
 
Hlavní menu obsahuje kategorie zboží rozdělené na pánskou a dámskou část, dále pak doplňky a outlet (slevněné zboží předchozích sezón).
Po kliknutí na Vámi vybranou kategorii se naleznete v menu, tzv. podkategorii, která obsahuje skupiny zboží (např. trika, košile apod).
 
Po zobrazení určité skupiny zboží se Vám otevře nabídka nabízených konkrétních produktů (s cenou a kódem zboží). Pro detail zboží můžete kliknout na obrázek a otevře se Vám podrobný popis produktů.
 
Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko Koupit , čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku (samozřejmě po upřesnění velikosti). Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Doporučujeme se před nakupováním přihlásit, v případě restartování počítače zůstane již zboží v košíku.
 
Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko Přepočítat .
 
Jakmile máte košík naplněn vším, co chcete objednat, přejdete tlačítkem Další na obrazovku, kde bude třeba vyplnit kontaktní údaje, způsob platby a dopravy zboží. Po vyplnění všech požadovaných údajů můžete přejít na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. V případě, že je vše v pořádku, máte možnost si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko Další bude závazná objednávka odeslána na naše obchodní oddělení. Jinak máte možnost vrátit se přes tlačítko Zpět a provést případné korekce objednávky. Pokud budete potřebovat některou z položek košíku vymazat, přepište počet kusů na nulu a stiskněte tlačítko Přepočítat . Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu.
 
Storno objednávky
Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu info@sale-fashion.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.
 
Platební podmínky
Našim zákazníkům nabízíme dva nejrozšířenější způsoby úhrady zboží:
A.Zboží může být zasláno na dobírku - je zaplaceno při převzetí na Poště nebo kurýrní službou, cena je 110,- Kč
B.Zboží je možné platit převodem na účet provozovatele předem, cena tohoto balíku je 80,- Kč.
C. Zboží zasílané dobírkou na Slovensko poštovné je 140,- Kč.
V případě zájmu našich zákazníků připravíme rozhraní ČSOB pro bezhotovostní platby prostřednictvím internetu.
Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné.
 
Vrácení zboží
Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, nejpozději však do 7 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené a nepoužité s dokladem o koupi.
Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle přání zákazníka), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vrácení zboží.
O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte mailem na adresu info@sale-fashion.cz nebo telefonicky 774 052 029.
Kontaktní osoba :
Iva Toráková
Bukovany 135
Olomouc  77900
IČO : 87286751
 

Shrnutí podmínek našeho partnerského programu

  • Provize: 6% z ceny zboží s DPH pro úspěšné partnery 9% při přesáhnutí obratu nad 20.000 Kč
  • Velký výběr zboží
  • 4x ročně nové zboží
  • Cookies: 60dní
  • Minimální výplata: 500Kč
  • Vstupní bonus: 50Kč
  • Rychlé vyplácení provizí
  • Velké množství reklamních materiálů(bude postupně přibývat)

 

Faith

Francouzská značka Faith Connexion je pro odvážné lidi, kteří se rádi oblékají do lehce elegantní extravagance. Střihy jsou jednoduché a zároveň sexy, ušité z kvalitních látek.

Ed Hardy

Spojením tatéra Eda Hardyho a návrháře Christiana Audigiera, vzniklo exkluzivní oblečení pro lidi, kterým nevadí trocha extravagance.

Guess

Modní značka Guess je známá svou kvalitou a elegancí za přijatelné ceny. V nabídce najdete vše od kabátu až po šperky.

Diesel

Móda pro každého, který chce kvalitní a modní oblečení a nevadí mu si za kvalitu a originalitu připlatit.

De Puta Madre 69

Španělský návrhář vytvořil tuto značku pro lidi, kteří se nebojí být originální, značka nese vzkaz jsem cool.

Zavřít
Seznam kategorií